ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ — ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

  Note: This page is currently under construction.
❖
❖
❖
❖
❖
Ἱστοσελίδα > Νέα τῆς Ἱστοσελίδος

Νέα τῆς Ἱστοσελίδος

• Ἀρχεῖα προηγουμένων ἐτῶν: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

* * *

Ὁμολογία Πίστεως

* * *

Ἄνοιξε ἡ Περίοδος τῆς Νηστείας τῶν Χριστουγέννων

* * *

Ἐκκλησιαστικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Σωτηρίου Ἔτους 2017
κατὰ τὸ Πάτριον Ἡμερολόγιον

* * *

Εἰκονολογικὸν Συναξάριον

* * *

Φάκελος

γιὰ τὴν λεγομένην «Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον» τῶν Οἰκουμενιστῶν

* * *

Ἀνακοινώσεις:

Δραστηριότητες Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς
(Περίοδος ΙΑ´: 2017-2018)

Ἑβδομαδιαῖο Πρόγραμμα

Συνάξεις Γονέων - Γιὰ Mία Oἰκογένεια Mὲ Ὅραμα

Πρόσκλησις

Ἐτήσιο Πρόγραμμα 2017-2018

Ἀγρυπνίες Ἑορτῶν

Δεκέμβριος 2017

«Ἡ Ἄνοιξις τῆς Φυλῆς»

Ἔκθεσις Δώρων Ἀγάπης
12η Νοεμβρίου 2017 - 17η Φεβρουαρίου 2018 πολ. ἡμ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ
περὶ τῆς Συγκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας

Πέμπτη, 21η Δεκεμβρίου 2017 πολ. ἡμ.

Ἐπίσκεψη-Προσκύνημα στὸ «Κ.Α.Α.Π.» Βούλας (δ΄)
Παρασκευή, 29η Δεκεμβρίου 2017 πολ. ἡμ.

Τὰ Κατηχητικά μας

Σᾶς περιμένουμε στὶς Νεανικὲς Συντροφιές μας!

Ἵδρυσις Ἰδιωτικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκπαιδευτηρίων

Αἱμοδοσία - Τράπεζα Αἵματος

Ἔκκλησις γιὰ τὴν ἀποπεράτωσι τοῦ Ἱστορικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης

Ἔκκλησις Θερμοτάτη γιὰ τὴν ἐνίσχυσι τῶν Κληρικῶν μας καὶ τῆς Κοινωνικῆς Διακονίας μας

Ἀγρυπνίες Μετανοίας

* * *

 18.12.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἱερὰ Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ Συνάξει πασῶν τῶν Ἐπουρανίων Δυνάμεων (pdf, 738 ΚB)

 17.12.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ὁ Μηνυτὴς τῆς Μεγάλης καὶ Προαιωνίου καὶ Ἀρρήτου Βουλῆς τοῦ Θεοῦ περὶ τῆς Ἐνσάρκου Οἰκονομίας Γ´ Κυριακὴ Νηστείας τῶν Χριστουγέννων (pdf, 662 KB)

 16.12.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: «Χωρὶς καλὰ ἑλληνικὰ δὲν ἔχουμε ὅραμα...» (pdf, 373 ΚB)

 14.12.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: ῾Ο ᾿Αποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς ᾿Ορθοδοξίας - Ἀποκρυφιστικὲς Ὁμάδες - Τεύχη Δ´- Η´ (pdf, 444 KB)

 12.12.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Γέφυρες Προσευχῆς καὶ Ἀγάπης: Μὲ τὸ χέρι στὴν καρδιά, προσευχὴ γιὰ τὰ παιδιὰ τῆς ῾Υεμένης (pdf, 1.2 ΜB)

 11.12.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιντεοταινίες>Διάφορα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις Β´: «Προβλήματα καὶ ἐμπόδια στὴν ἐπικοινωνία τῶν συζύγων» (Περίοδος Β´ 2017-2018) (High Quality video, 119′ 30″, 1.3 GB)

 10.12.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἐλᾶτε νὰ δοξολογήσουμε τὸν Χριστό μας, τὸν Ἐνανθρωπήσαντα Ἅγιο Θεό μας!... Β´ Κυριακὴ Νηστείας τῶν Χριστουγέννων (pdf, 546 KB)

 09.12.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Κατὰ 18% λιγώτεροι ἕως τὸ 2050 (pdf, 349 ΚB)

 07.12.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Παρουσίασις τοῦ Περιοδικοῦ «Oἰκοδομὴ καὶ Παραμυθία», τεῦχος 11ον (pdf, 479 KB)

 05.12.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Νοέμβριος: ῾Ο ῞Αγιος Μάρτυς Μιχαὴλ Γκομπρὸν καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 133 στρατιῶτες ἐν Γεωργίᾳ (pdf, 638 KB)

 04.12.2017 Στὴν Ἑνότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Ὁμιλίες Κυριακῶν καὶ Ἑορτῶν: Ἑόρτιος Ὁμιλία είς τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου 2017 «Τὰ Εἰσόδια τῆς Παναγίας μας καὶ ἡ δική μας ἀφιέρωσις εἰς τὸν Θεὸν» (ἀρχεῖο ἤχου, 14′ 17″, 16.4 MB)

 03.12.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἡ Θεοτόκος: «Ὄρος» τὸ «δασὺ» καὶ «κατάσκιον» Α´ Κυριακὴ Νηστείας τῶν Χριστουγέννων (pdf, 650 KB)

 02.12.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Τὸ θαῦμα... καὶ ἡ ἐλεύθερη ἀγάπη (pdf, 427 ΚB)

 30.11.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Παρουσίασις τοῦ Περιοδικοῦ «Ὀρθόδοξος Παρέμβασις», τεῦχος 11ον (pdf, 241 KB)

 29.11.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: «Ἄσυλο» διαστρεβλωμένων ἀντιλήψεων καὶ ἀξιόποινων πράξεων (pdf, 306 KB)

 28.11.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Ἐγκύκλιοι: «Ἔρχεται ὡς Πτωχός...» ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Νηστείας τῶν Χριστουγέννων (pdf, 523 ΚΒ)

 26.11.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Περὶ τοῦ μὴ κρίνειν τὸν πλησίον (pdf, 462 KB)

 25.11.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Κινέζοι μαθαίνουν ἑλληνικά, ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα κυριαρχεῖ ἡ ἀ-παιδεία... (pdf, 250 ΚB)

 23.11.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: ῾Ο ᾿Αποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς ᾿Ορθοδοξίας - Τεῦχος Γ´ (pdf, 395 KB)

 22.11.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ἐκδόσεις>Περιοδικὰ>«Οἰκοδομὴ καὶ Παραμυθία»: τὸ νέο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ «Οἰκοδομὴ καὶ Παραμυθία»: Τεῦχος 11, Ὀκτώβριος 2017 (pdf, 6 MB)

 21.11.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Νοέμβριος: «Ὅλοι ἔβλεπαν τὸ πρόσωπο τοῦ παπᾶ τους νὰ λάμπη ἀπὸ χαρὰ καὶ νὰ ἀκτινοβολῆ φῶς!» (pdf, 977 KB)

 20.11.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Περιοδικὰ>«Ὀρθόδοξος Παρέμβασις»: Δημοσιεύεται τὸ νέο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ «Ὀρθόδοξος Παρέμβασις» • Ἀριθμὸς τεύχους 11 • Ἰούνιος - Αὔγουστος 2017 • (pdf, 7.5 MB)

- Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Σύλλογος «Ἅγιος Φιλάρετος»: «Ἔκθεσις Δώρων Ἀγάπης» Ἐγκαίνια-Ἔναρξις (pdf, 558 ΚB)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Γέφυρες Προσευχῆς καὶ Ἀγάπης: Προσευχητικὴ Κραυγὴ γιὰ τὴν Ὑεμένη!... (pdf, 669 ΚB)

 19.11.2017 Ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Τριῶν Νέων Ἱεραρχῶν, ὑπενθυμίζουμε τὸ ἑξῆς ἄρθρο τῆς Ἱστοσελίδος:

  Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ> Ὁμιλίες >: Τὸ Θεῖο Μυστήριο τοῦ Πρωτείου τῆς Ἀληθείας (pdf, 368 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Σύγχρονες Προκλήσεις>Κοινωνικά: Δραματικές, Θετικὲς ἐξελίξεις (pdf, 241 ΚB)

 18.11.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ ἀδικία, ἡ ἀνισότητα καὶ ἡ ἀποστέρηση «ὀργιάζουν»... Γιατί οἱ Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας σιωποῦν;... (pdf, 477 ΚB)

 17.11.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις Β´: «Προβλήματα καὶ ἐμπόδια στὴν ἐπικοινωνία τῶν συζύγων» (Περίοδος Β´ 2017-2018) (pdf, 565 KB)

 16.11.2017 «Βία κατὰ τῶν Γυναικῶν - Ἕνα ἀθέατο Ἔγκλημα» Ὁμιλία τῆς κας Βάσως Κόλλια (pdf, 363 KB)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: ῾Ο ᾿Αποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς ᾿Ορθοδοξίας - Τεῦχος Β´ (pdf, 363 KB)

 14.11.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Νοέμβριος: ῾Η ῾Αγία Οὐϊνεφρίδη ἐν Τρεφφύννῳ (Χόλυγουελ) (pdf, 463 KB)

 13.11.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Γέφυρες Προσευχῆς καὶ Ἀγάπης: Προσευχητικὴ Κραυγὴ γιὰ τὴν Μυανμάρ!... (pdf, 1.1 ΜB)

 12.11.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: «Ἐγὼ εἶμαι ἁμαρτωλή, τί προσευχὴ νὰ κάνω;...» (pdf, 350 KB)

 11.11.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ὅταν περνᾶς μία μεγάλη δυσκολία... (pdf, 400 ΚB)

 10.11.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: «Διδάσκεις στὸ παιδί μου τί;» (pdf, 387 KB)

 09.11.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: ῾Ο ᾿Αποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς ᾿Ορθοδοξίας - Τεῦχος Α´ (pdf, 411 KB)

 08.11.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: Διάλεξις: «Βία κατὰ τῶν Γυναικῶν - Ἕνα ἀθέατο Ἔγκλημα» (pdf, 508 KB)

 07.11.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Ὀκτώβριος: ῾Ο ῞Αγιος ᾿Ιγνάτιος ὁ ᾿Αγαλλιανός, ᾿Επίσκοπος Μηθύμνης καὶ Κτήτωρ τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Λειμῶνος (pdf, 755 KB)

 06.11.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἐκδηλώσεις: «Εὐχαριστήρια 2017»: «Εὐγνωμοσύνη Φωναῖς Αἰσίαις» (pdf, 816 ΚB)

- Πρόγραμμα (pdf, 765 KB)

- Ὁμιλία: «Ὁ Ἀείμνηστος Μητροπολίτης μας Κυπριανός - Ἕνας ἐκλεκτὸς Δοῦλος τοῦ Θεοῦ» (pdf, 274 ΚB)

- Εὐγνώμονα Καταληκτήρια τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας (pdf, 359 ΚB)

- Ἑορταστικὰ Ἐγκώμια (pdf, 118 ΚB)

- Ἀναμνηστικὸν (pdf, 968 ΚB)

 05.11.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἱερὰ Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ Ἐπετείῳ τῶν Νικητηρίων (pdf, 391 ΚB)

      - Ἐνθύμιο Νικητηρίων (pdf, 747 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>«Εἶπε Γέρων»: «Πῶς μὲ δέχθηκε χωρὶς νὰ βάλει καμμία ὑποψία στὸ μυαλό του;... » (pdf, 201 KB)

 04.11.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: Ἱερὰ Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ Δεκάτῃ Ἐπετείῳ τῆς Ἀρχιερατικῆς Διακονίας τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας (pdf, 474 KB)

      - Ἀναμνηστικὸν (pdf, 2.1 ΜB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Οἱ «ἀθῶες» ἀπορίες μιᾶς μικρῆς: «Μαμά, τί κάνει ὁ Πρωθυπουργός μας;» (pdf, 391 ΚB)

 03.11.2017 Ἐν ὄψει τῆς Μνήμης τῶν Η´καὶ Θ´Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ὑπενθυμίζουμε τὸ ἑξῆς ἄρθρο τῆς Ἱστοσελίδος:

  Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Ἁγιολογικὲς Μελέτες: ῾Ο ῾Εορτασμὸς τῶν Η´ καὶ Θ´ Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων (pdf, 2.2 ΜB)

 02.11.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Παρουσίασις τοῦ Ἱκετηρίου Κανόνος εἰς τὴν Ἁγίαν Ὁσιοπαρθενομάρτυρα Παρασκευὴν (pdf, 279 KB)

 01.11.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης (pdf, 1.2 ΜB)

- Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιβλία>Διάφορα: ῾Ικετήριος Κανὼν εἰς τὴν Ἁγίαν Ὁσιοπαρθενομάρτυρα Παρασκευὴν (pdf, 1.8 MB)

 31.10.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Κείμενα>Συνοδικαὶ Ἀνακοινώσεις:

      - Ἀνακοίνωσις Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν (pdf, 334 ΚB)

      - Δήλωση ἐπιστροφῆς Βιβλίου / Φακέλου Μαθητὴ Μαθήματος Θρησκευτικῶν (pdf, 202 ΚB)

      - Ἀνακοίνωσις Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὴν ἔναρξιν τῶν μαθημάτων τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν (pdf, 320 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Ὀκτώβριος: Ὁ Ὅσιος Μπάβων ἐν Γάνδῃ (pdf, 402 KB)

 29.10.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιντεοταινίες>Διάφορα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις A´: «Ἀνδρόγυνο: Ἡ Βίβλος ἔχει κάτι νὰ τοῦ πεῖ» (Περίοδος Β´ 2017-2018) (High Quality video, 142′ 08″, 1.5 GB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>«Εἶπε Γέρων»: Σκοτεινὴ καὶ δύσοσμος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἡ πίστη τῶν αἱρετικῶν (pdf, 245 KB)

 28.10.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἀπεξάρτηση ἀπὸ τὶς γνῶμες τοῦ κόσμου (pdf, 405 ΚB)

 26.10.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Παρουσίασις τῆς ᾈσματικῆς Ἀκολουθίας καὶ τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου (1870-1955) (pdf, 500 KB)

 25.10.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις Α´: «Ἀνδρόγυνο: Ἡ Βίβλος ἔχει κάτι νὰ τοῦ πεῖ» (Περίοδος Β´ 2017-2018) (pdf, 506 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιβλία>Διάφορα: ᾈσματικὴ Ἀκολουθία καὶ Ἱερὰ Παράκλησις τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου (1870-1955) (pdf, 3.6 MB)

 22.10.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ> Ἐκκλησιαστικὸν Ἦθος: Ἡ περὶ καρδίας ἀντίληψη στὴν Βυζαντινὴ πνευματικότητα (pdf, 1.1 MB)

 21.10.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Τὰ Γλωσσικά μας ὀχυρὰ καὶ τὸ ξένο γλωσσικὸ τσουνάμι (pdf, 475 ΚB)

 19.10.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Παρουσίασις τοῦ Περιοδικοῦ «῾Η Φωνὴ τῆς ᾿Ορθοδοξίας», τεῦχος 998 (pdf, 288 KB)

 17.10.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Σύγχρονες Προκλήσεις>Κοινωνικά: Πρὶν γίνεις Δάσκαλος, πρέπει νὰ ξέρεις... (pdf, 237 ΚB)

 15.10.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἡ Ἀγάπη πρὸς τὴν Θεοτόκο (pdf, 474 KB)

 14.10.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ μάχη στὸν χῶρο τῆς Παιδείας: «ἡ μάχη τῶν μαχῶν» (pdf, 351 ΚB)

 12.10.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Παρουσίασις τῆς ᾈσματικῆς Ἀκολουθίας τοῦ ἐν Ὁσίοις Πατρὸς ἡμῶν ῾Ιερωνύμου τοῦ Νέου, τοῦ Καππαδόκου, τοῦ ἐν Αἰγίνῃ διαλάμψαντος (1883 -1966) (pdf, 388 KB)

 11.10.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιβλία>Διάφορα: ᾈσματικὴ Ἀκολουθία τοῦ ἐν ῾Οσίοις Πατρὸς ἡμῶν ῾Ιερωνύμου τοῦ Νέου τοῦ Καππαδόκου, τοῦ ἐν Αἰγίνῃ διαλάμψαντος (1883-1966) (pdf, 3.5 MB)

 10.10.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: «Ἡ Ἄνοιξις τῆς Φυλῆς» Ἐγκαίνια-Ἔναρξις (pdf, 514 KB)

 09.10.2017 Στὴν Ἑνότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Ὁμιλίες Κυριακῶν καὶ Ἑορτῶν: Ὁμιλία εἰς τὴν Σύλληψιν τοῦ Τιμίου Προδρόμου 2017 «Ὁ Τίμιος Πρόδρομος ὁδηγὸς στὴν ταπείνωσι» (ἀρχεῖο ἤχου, 23′ 34″, 21.7 MB)

 08.10.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Πότε εἶναι εὐάρεστη στὸν Θεὸ ἡ προσευχή μας (pdf, 327 KB)

 07.10.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: «Ἀπαιδία» καὶ «Ἀπαιδεία» ἢ περὶ τοῦ πῶς ὁδηγεῖται τὸ Ἔθνος μας σὲ ἀφανισμὸ (pdf, 372 ΚB)

 06.10.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: «Πρέπει νὰ προσέχουμε τοὺς ἀνθρώπους ποὺ εἶναι “ναζὶ στὴν καρδιὰ”» (pdf, 220 KB)

 05.10.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Τὸ παραμύθι σου ἄνοιξε... (pdf, 506 KB)

 01.10.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Περὶ Προσευχῆς (pdf, 412 KB)

 30.09.2017 Στὴν ῾Ενότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Κατηχητικά: Εὐχὲς καὶ Ἁγιασμὸς ἐπὶ τῇ Ἐνάρξει Σχολικῶν καὶ Κατηχητικῶν Μαθημάτων (pdf, 454 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Πολιτισμὸς>Ἱστορία: Ἕλληνες Ἐθνικοὶ Εὐεργέτες (pdf, 1.4 ΜB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ὁ πολιτισμὸς τῆς βαρβαρότητας ἢ περὶ τῆς δολοφονίας τῶν ἐμβρύων καὶ τῆς κακοποίησης τῶν ζώων (pdf, 366 ΚB)

 29.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Σύλλογος «Ἅγιος Φιλάρετος»: Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας (pdf, 499 ΚB)

- Κείμενο-Ἀναμνηστικὸ Προσκυνητῶν (pdf, 631 ΚB)

 28.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἡ Πανήγυρις τῆς Παναγίας Γιάτρισσας (pdf, 701 ΚB)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: ᾿Αγάπη - ῾Η χαραμάδα τῆς αἰωνιότητας (pdf, 363 KB)

 27.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Δωδεκάορτον: Ὁ Βλαστὸς τῆς Θεομήτορος διαλύει τὴν κατάραν καὶ καταργεῖ τὸν θάνατον (pdf, 683 KB)

 26.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: Ἁγιασμὸς ἐπὶ τῇ Ἐνάρξει τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους (pdf, 716 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Σεπτέμβριος: Ἡ Γ´ Ἐμφάνισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (pdf, 2.6 ΜB)

 25.09.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Γέφυρες Προσευχῆς καὶ Ἀγάπης: Προσευχητικὴ Κραυγὴ γιὰ τὴν Μυανμάρ!... (pdf, 615 ΚB)

 24.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Δωδεκάορτον: Τὸ παμμακάριστον Ξύλο τοῦ Σταυροῦ καὶ ὁ Μέγας Ἁλιεὺς Σωτήρας μας Χριστὸς (pdf, 635 KB)

 23.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Μία φράση «Βίβλος» ἢ περὶ τοῦ ποιὸς εἶναι πραγματικὰ μορφωμένος (pdf, 333 ΚB)

 22.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Ὁμιλίες Κυριακῶν καὶ Ἑορτῶν: Ὁμιλία εἰς τὸ Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου «Ἡ Παναγία μας Γερόντισσα τοῦ μεγάλου Κοινοβίου τῆς Ἐκκλησίας» (ἀρχεῖο ἤχου, 36′ 12″, 33.3 MB)

 21.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Δωδεκάορτον: Πῶς «μεγαλύνεται» ἡ «θεομεγάλυντος» Μήτηρ τοῦ Θεοῦ (pdf, 547 KB)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: ῾Η κρυψώνα τοῦ Θεοῦ (pdf, 400 KB)

 18.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Πνευματικές: Κυριακὴ ΙΑ´ Λουκᾶ 2006 «Αὐτοκριτικὴ καὶ καλὴ Προαίρεση» (ἀρχεῖο ἤχου, 44′ 53″, 41.3 MB)

 17.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Ὀρθόδοξες Μοναχικὲς Ἐμπειρίες: Ἡ φιλομόναχος Παναγία Δέσποινα (pdf, 500 KB)

 16.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Σωτηρία καὶ Κοινωνία (pdf, 347 ΚB)

 15.09.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Γέφυρες Προσευχῆς καὶ Ἀγάπης: Προσευχητικὴ Κραυγὴ γιὰ τὴν Ὑεμένη!... (pdf, 477 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Τὰ 58 φῦλα (pdf, 404 KB)

 14.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Ἐγκύκλιοι: «Τὰ Ἔσχατα ὡς Συνεχὲς Παρὸν» ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους (pdf, 804 ΚΒ)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Κατὰ Λατίνων (Α') - Κυρίλλου Λουκάρεως (pdf, 522 KB)

 12.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἱεραποστολῆς>Ἐπισκοπὲς>Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Γκλντάνι Τιφλίδος Γεωργίας>Χρονικά: Προσκυνηματικὴ καὶ Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Ἁγία Γῆ τῆς Γεωργίας (pdf, 1.4 ΜB)

 11.09.2017- Στὴν Ἑνότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Ὁμιλίες Κυριακῶν καὶ Ἑορτῶν: Ὁμιλία εἰς τὴν Ἀποτομὴν τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου 2016 «Χριστῷ συνεσταύρωμαι» (ἀρχεῖο ἤχου, 38′ 21″, 35.3 MB)

 10.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Αὔγουστος: Οἱ Ἅγιοι Νεομάρτυρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζιλάντωφ Καζὰν (pdf, 470 KB)

 09.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ «ἀπόταξη» τοῦ σατανᾶ (στ´) (pdf, 440 ΚB)

 07.09.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος ὁ Νέος Ὁμολογητὴς - «Ἄστοχες κατευθύνσεις» Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας Χρυσοστόμου (pdf, 358 KB)

 05.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐκκλησιολογικὰ>Ὀρθόδοξος Ἐνημέρωσις: Ὀρθοδοξία καὶ Ἰσλὰμ (pdf, 384 KB)

 03.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Δωδεκάορτον: Παρθένε Ἄχραντε, εἴθε νὰ σώζης τὸν Λαόν Σου!... (pdf, 769 KB)

 02.09.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ «ἀπόταξη» τοῦ σατανᾶ (ε´) (pdf, 435 ΚB)

 31.08.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Παρουσίασις τοῦ Περιοδικοῦ «Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος», τεῦχος 5ον (pdf, 303 KB)

 28.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Δωδεκάορτον: Ἡ Θεοτόκος εἶναι Οἶκος Θεοῦ πλήρης θείας δόξης (pdf, 625 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Ὁμιλίες Κυριακῶν καὶ Ἑορτῶν: Ὁμιλία εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 2012 «Εὐσπλαγχνίας ἡ ἄβυσσος» (ἀρχεῖο ἤχου, 28′ 17″, 26 MB)

 27.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Δωδεκάορτον: Ἅπαντες ᾄσωμεν τῇ Μητρὶ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ᾄσωμεν... (pdf, 966 KB)

 26.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Χρονικά: Ἡ Ποιμαντικὴ Ἱεραποστολικὴ Προσπάθεια στὴν Νότιο Γερμανία καὶ τὴν Αὐστρία (pdf, 408 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ «ἀπόταξη» τοῦ σατανᾶ (δ´) (pdf, 548 ΚB)

 24.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἡ Ἑορτὴ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος μας (pdf, 503 ΚB)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Παρουσίασις τοῦ Περιοδικοῦ «῾Η Φωνὴ τῆς ᾿Ορθοδοξίας», τεῦχος 998 (pdf, 418 KB)

 23.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Χρονικά: Ἡ Κοίμησις τοῦ ἀειμνήστου π. Χριστιανοῦ Ντουσὲ (pdf, 651 ΚB)

 20.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: Εὐγενὴς χειρονομία εὐγνωμοσύνης ἀπὸ τὸν Ἀξιότιμο Δήμαρχο Φυλῆς πρὸς τὴν Ἱερὰ Μητρόπολί μας (pdf, 916 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ὁ παντοκρατορικὸς καὶ πρηστήριος πόθος τοῦ μυριοποθήτου Χριστοῦ μας καὶ οἱ δύο Παρουσίες Του (pdf, 536 KB)

 19.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Δωδεκάορτον: Ἡ Θεία Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος (pdf, 698 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ «ἀπόταξη» τοῦ σατανᾶ (γ´) (pdf, 525 ΚB)

 18.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐκκλησιολογικὰ>Φάκελος γιὰ τὴν λεγομένην «Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον» τῶν Οἰκουμενιστῶν: Ὀρθόδοξη Διάκριση σὲ καιρὸ Οἰκουμενικῆς συγχύσεως Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος (pdf, 436 ΚB)

 17.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Χρονικά: Ἡ Ἱερὰ Πανήγυρις τοῦ Ἁγίου Νέου Ἱερομάρτυρος Ἰωσὴφ τοῦ ἐκ Δεσφίνης (pdf, 552 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἡ Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Ἰσαποστόλου Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς (pdf, 372 ΚB)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Παρουσίασις τοῦ Περιοδικοῦ «Oἰκοδομὴ καὶ Παραμυθία», τεῦχος 10ον (pdf, 384 KB)

 16.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἡ Μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς (pdf, 842 ΚB)

 14.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Ὁμιλίες Κυριακῶν καὶ Ἑορτῶν: Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 2017 «Μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε» (ἀρχεῖο ἤχου, 27′ 05″, 24.9 MB)

 13.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Ἐγκύκλιοι: «Συμπολῖται τῶν Ἁγίων καὶ Οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ» ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Νηστείας τοῦ Δεκαπενταυγούστου (pdf, 780 ΚΒ)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Γιατὶ ἀνάβουμε τὸ καντήλι; (pdf, 510 KB)

 12.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ «ἀπόταξη» τοῦ σατανᾶ (β´) (pdf, 506 ΚB)

 10.08.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Παρουσίασις τοῦ Περιοδικοῦ «Ὀρθόδοξος Παρέμβασις», τεῦχος 10ον (pdf, 245 KB)

 09.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Σύγχρονες Προκλήσεις>Βιοηθική: Εὐθανασία: Λύση γιὰ τὸ «Ἀσημένιο Τσουνάμι»; (pdf, 353 KB)

 08.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Περιοδικὰ>«Ὀρθόδοξος Παρέμβασις»: Δημοσιεύεται τὸ νέο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ «Ὀρθόδοξος Παρέμβασις» • Ἀριθμὸς τεύχους 10 • Μάρτιος - Μάϊος 2017 • (pdf, 7.7 MB)

 06.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ὁ θαυμαστὸς Βίος τῶν πρώτων Χριστιανῶν (pdf, 562 KB)

 05.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ «ἀπόταξη» τοῦ σατανᾶ (α´) (pdf, 617 ΚB)

 03.08.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: ᾿Ασκητὲς μὲσα στὸν κόσμο (pdf, 436 KB)

 01.08.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐκκλησιολογικὰ>Ὀρθόδοξος Ἐνημέρωσις: Οἰκουμενισμός: ἡ νέα μεγάλη, ὕπουλη καὶ ἐπικίνδυνη αἵρεση (pdf, 244 KB)

 31.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἡ Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Πέντε Ὁμολογητῶν (pdf, 270 ΚB)

 30.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἑορτὲς καὶ Ἀγρυπνίες Ἁγίου Ἰωάννου Σαγγάης καὶ Θεοτόκου Ὁδηγητρίας (pdf, 369 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: ῾Η Γνησιότητα τῆς ᾿Αγάπης μας πρὸς τὸν Θεὸ (pdf, 6775 KB)

 29.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Σύλλογος «Ἅγιος Φιλάρετος»: Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς Κασσαβέτειας Μαγνησίας (pdf, 623 ΚB)

      - Κείμενο-Ἀναμνηστικὸ Προσκυνητῶν (pdf, 734 ΚB)

      - Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Κρατούμενους Ἀδελφούς μας (pdf, 741 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: ῾Η ῾Αγιότητα μέσα στὸν κόσμο (pdf, 377 ΚB)

 27.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Χρονικά: Εὐχαριστήριος Θεία Λειτουργία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Ἀκρωτηριανῆς Σερίφου (pdf, 415 ΚB)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Tὰ θεμέλια τῆς Εὐρώπης (pdf, 577 KB)

 26.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Συνάξεις>Πνευματικές: Κυριακὴ Β´ Νηστειῶν 2007 - Μέρος B´«Περὶ καλῆς προαιρέσεως» (ἀρχεῖο ἤχου, 39′ 41″, 36.5 MB)

 25.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Ἰούλιος: ῾Η ῾Οσία Σάρρα, ἡ ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Αἰγύπτου ἀσκήσασα (pdf, 329 KB)

 23.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ὁ Μοναχὸς «Χαῖρε Μαρία» (pdf, 395 KB)

 22.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ὑπεύθυνοι Χριστιανοὶ Πολῖτες; (pdf, 425 ΚB)

 21.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Ἡ εὐθύνη καὶ ἡ ἐπαγρύπνησις τοῦ Ἐπισκόπου, ὁ Χριστὸς ποὺ ἔρχεται καὶ ὁ Χριστὸς ποὺ ἦρθε (pdf, 370 KB)

 20.07.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: ῾Η χαμένη ἀθωότητα (pdf, 556 KB)

 19.07.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ἐκδόσεις>Περιοδικὰ>«Οἰκοδομὴ καὶ Παραμυθία»: τὸ νέο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ «Οἰκοδομὴ καὶ Παραμυθία»: Τεῦχος 10, Ἰούνιος 2017 (pdf, 5.4 MB)

- Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἐκδηλώσεις: Συνεστίασις Θεατρικοῦ Τμήματος (pdf, 417 ΚB)

 18.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Συνάξεις>Πνευματικές: Κυριακὴ Β´ Νηστειῶν 2007 - Μέρος Α´«Ἂς καταφεύγουμε στὴν Παναγία μας μὲ λαχτάρα καὶ ἀγάπη» (ἀρχεῖο ἤχου, 41′ 41″, 38.3 MB)

- Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: Συντονιστικὴ Σύναξις Β’ (pdf, 408 KB)

 17.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Σύγχρονες Προκλήσεις>Βιοηθική: Ἐκτρώσεις καὶ Ὁλοκληρωτισμὸς (pdf, 668 KB)

 16.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: 20 ἁπλοὶ τρόποι πρακτικῆς ταπείνωσης (pdf, 404 KB)

 15.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ Γενοκτονία τῆς Ἀρχαιοελληνικῆς Γραμματείας - Β΄ (pdf, 366 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἐκδηλώσεις:

      - Ἀπολογισμὸς τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» (Περίοδος Ἰούλιος 2016 - Μάϊος 2017) (pdf, 215 ΚB)

      - Ἀπολογισμὸς Συλλόγου Φίλων καὶ Συμπαραστατῶν τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ὁράματος καὶ Θεατρικοῦ Τμήματος (Περίοδος 2016-2017) (pdf, 315 ΚB)

      - Θεατρικό: «Τρελλοὶ τῆς ἐποχῆς» (pdf, 439 ΚB)

 14.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Πολιτισμὸς>Ἱστορία: Ἰωάννης Καποδίστριας: 190 χρόνια ἀπὸ τὴν ἐκλογή του (pdf, 276 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἐκδηλώσεις:

      - Ἀπολογισμὸς Μαθημάτων ἀπὸ τὴν Πολιτιστικὴ Παράδοση τῆς Ρωμηοσύνης, τὴν Χορωδία «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιὰ» καὶ ἀπὸ τὸ Τμῆμα Ἐνισχυτικῆς Διδασκαλίας - Δημιουργικῆς Γραφῆς (Περίοδος 2016-2017) (pdf, 386 ΚB)

      - Ἀπολογισμὸς Κατηχητικῶν (Περίοδος 2016-2017) (pdf, 335 ΚB)

 13.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἀφιερώματα>2005: Ὁ Φώτης Κόντογλου καὶ ἡ Εὐρώπη (pdf, 469 KB)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: ῾Η ᾿Αστρολογία στὸ φῶς τῆς ᾿Ορθοδοξίας (pdf, 676 KB)

 12.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Ὁμιλίες Κυριακῶν καὶ Ἑορτῶν: Ὁμιλία εἰς τὴν Ἐορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 2008 «Ἀδιαλείπτως προσεύχεστε» (ἀρχεῖο ἤχου, 21′ 38″, 19.9 MB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>«Ἁπλῆ Κατήχησις»: Ἡ Ἱερὰ Σύναξις τῶν Ἁγίων ΙΒ΄ Ἀποστόλων (pdf, 2.6 MB)

 11.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἐκδηλώσεις:

- Ἀπολογισμὸς «Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας» καὶ Τμημάτων Ψηφιδωτοῦ, Ξυλογλυπτικῆς καὶ Πληροφορικῆς (Περίοδος 2016-2017) (pdf, 297 ΚB)

- Ἀπολογισμὸς Τμήματος Αἱμοδοσίας (Περίοδος 2016-2017) (pdf, 241 ΚB)

 10.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιντεοταινίες>Διάφορα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις Θ’: «Πῶς νὰ μιλᾶμε γιὰ νὰ μᾶς ἀκοῦνε τὰ παιδιὰ - Πῶς νὰ ἀκοῦμε γιὰ νὰ μᾶς μιλοῦν τὰ παιδιὰ» (High Quality video, 119′ 57″, 1.1 GB)

 09.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Κείμενα>Συνοδικαὶ Ἀνακοινώσεις: Ἀνακοίνωσις Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὸν Συνοδικὸν Ἑσπερινὸν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (pdf, 298 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>«Εἶπε Γέρων»: Περὶ Μετανοίας καὶ Καθαρότης Καρδίας (pdf, 380 KB)

 08.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Περιοδικὰ>«Ἅγιος Κυπριανός»: Δημοσιεύεται τὸ νέο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ Περιοδικὸ Ἅγιος Κυπριανὸς Ἀριθμὸς 376: Χειμώνας-Ἄνοιξις 2017 (pdf, 4.6 ΜB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ Γενοκτονία τῆς Ἀρχαιοελληνικῆς Γραμματείας - Α΄ (pdf, 359 ΚB)

 06.07.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Κολλυβάδες (pdf, 635 KB)

 04.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰσαύρου (pdf, 373 ΚB)

 03.07.2017 Ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Καλλίστου Αʹ Πατριάρχου Κων/πόλεως, ὑπενθυμίζουμε τὸ ἑξῆς ἄρθρο τῆς Ἱστοσελίδος:

  Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Ἰούνιος: ̔Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κάλλιστος Αʹ (pdf, 523 KB)

 02.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Ὁμιλίες Κυριακῶν καὶ Ἑορτῶν: Ὁμιλία εἰς τὴν Κυριακὴ Δ΄ Ματθαίου «Θεμέλιον τῆς καθ᾿ ἡμᾶς φιλοσοφίας ἡ ταπείνωσις ἐστὶ» (ἀρχεῖο ἤχου, 23′ 16″, 21.4 MB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>«Εἶπε Γέρων»: Περὶ τῆς Θείας Προστασίας (pdf, 269 KB)

 01.07.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἔχουμε παραδοθεῖ! Πνευματικὰ καὶ Πολιτικὰ (pdf, 440 ΚB)

 30.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἱερὰ Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου (pdf, 472 ΚB)

 29.06.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Κυριακή, πᾶμε ἐκκλησία; (pdf, 295 ΚB)

 28.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Ὁμιλίες Κυριακῶν καὶ Ἑορτῶν: Ὁμιλία εἰς τὴν 10η Ἰουνίου «Ἂς ἐντείνουμε τὴν μετάνοια καὶ τὴν προσευχή μας» (ἀρχεῖο ἤχου, 14′ 50″, 13.6 MB)

 27.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἱεραποστολῆς>Ἐπισκοπὲς>Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης Σουηδίας>Χρονικά: Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης (pdf, 1 MB)

 26.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: Τρίτη Αἱμοδοσία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς (pdf, 609 KB)

 25.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Ὁμιλίες Κυριακῶν καὶ Ἑορτῶν: Ὁμιλία εἰς τὴν Κυριακὴ Γ΄ Ματθαίου «Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Ἐμμανουὴλ καὶ ἡ εὐλογημένη Γεωργία» (ἀρχεῖο ἤχου, 21′ 06″, 19.4 MB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Πόσο πολὺ εὐχαριστεῖ τὴν Παναγία μας ἡ Ἀδελφικὴ Ἀγάπη (pdf, 336 KB)

 24.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Γιατί δὲν χρησιμοποιοῦμε ἑλληνικὲς λέξεις; (pdf, 502 ΚB)

 23.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις Θ’: «Πῶς νὰ μιλᾶμε γιὰ νὰ μᾶς ἀκοῦνε τὰ παιδιὰ - Πῶς νὰ ἀκοῦμε γιὰ νὰ μᾶς μιλοῦν τὰ παιδιὰ» (pdf, 603 KB)

 22.06.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Ἐκδόσεις στὰ Σουηδικὰ Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Στοκχόλμης καὶ πάσης Σκανδιναβίας (β’) (pdf, 1.4 MB)

 20.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ> Ὁμιλίες Κυριακῶν καὶ Ἑορτῶν: Ὁμιλία εἰς τὴν Κυριακὴ Β´ Ματθαίου «Χριστιανικὸ ἦθος καὶ λιτότητα» (ἀρχεῖο ἤχου, 20′ 40″, 19 MB)

 18.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Τὸ Μαστίγιο τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ (pdf, 461 KB)

 17.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ταπείνωσις καὶ Ἐλευθερία (pdf, 402 ΚB)

 15.06.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Ἐκδόσεις στὰ Σουηδικὰ Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Στοκχόλμης καὶ πάσης Σκανδιναβίας (α’) (pdf, 648 ΚB)

 13.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἁγίας Τριάδος στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν (pdf, 599 ΚB)

 12.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Ἀλληλογραφία>Ἐξερχόμενα: Ἄνοιξε ἡ Περίοδος τῆς Νηστείας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων... (pdf, 916 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιντεοταινίες>Διάφορα: Στιγμιότυπα τῶν ποικίλων Δραστηριοτήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, Θ’ Περίοδος (2015-2016) (High Quality video, 30′ 23″, 397 ΜB)

 11.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ὁ Ἀρχιστράτηγός μας Ἰησοῦς Χριστός: ὁ Σταυρὸς –τὸ Μπαϊράκι Του, οἱ Στρατιῶτές Του –οἱ Ἅγιοι Πάντες (pdf, 2.2 ΜB)

 10.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Ἀντίσταση στὸν παραλογισμὸ τοῦ «φύλου χωρὶς ταυτότητα»! (pdf, 416 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἀνατροπή-Προσωπικὲς Ἀλλαγὲς (pdf, 425 ΚB)

 09.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Ἡ ἰδεολογία τῶν φύλων βλάπτει τὰ παιδιὰ (pdf, 321 KB)

 08.06.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος (pdf, 321 KB)

 07.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἐκδηλώσεις: Ἑορταστικὴ Ἐκδήλωσις Εὐγνωμοσύνης ἐπὶ τῇ Λήξει τῆς Ι’ Περιόδου (2016-2017) Ποιμαντικῶν, Κατηχητικῶν, Κοινωνικῶν καὶ Πολιτιστικῶν Δραστηριοτήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (pdf, 949 ΚB)

- Ἡ Ἀρχὴ καὶ τὸ Τέλος - ἡ Ρωμηοσύνη καὶ ἡ Ἀγάπη Προσλαλιὰ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ (pdf, 215 ΚB)

- Πρόγραμμα (pdf, 691 ΚB)

- Χαιρετισμὸς Παρουσιάστριας (pdf, 240 ΚB)

 06.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: Τὸ Ἐτήσιο Μνημόσυνο τοῦ Ἀειμνήστου Μητροπολίτου ἡμῶν Κυπριανοῦ (pdf, 394 KB)

 05.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ὁ Χριστομονισμὸς τῶν Δυτικῶν (pdf, 472 KB)

 04.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ὕμνος πάγκαλος στὴν Θεοτόκο (pdf, 1 MB)

 03.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Τὸ Ἅγιο Βάπτισμά μας (pdf, 489 ΚB)

 02.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιντεοταινίες>Διάφορα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις Η’: «Γονεῖς: Φύλακες ἢ “φυλακὲς” τῶν παιδιῶν μας» (High Quality video, 113′ 36″, 1.7 GB)

 01.06.2017 Στὴν Ἑνότητα Πολιτισμὸς>Ἱστορία: Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου 1916-1923 (Μέρος Δ’) (pdf, 833 KB)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Παρουσίασις τοῦ Περιοδικοῦ «Ὀρθόδοξος Παρέμβασις», τεῦχος 9ον (pdf, 196 ΚB)

 30.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιντεοταινίες>Διάφορα: Πασχαλινὴ Συνεστίασις στὸ Πολιτιστικὸ Ἐργαστήρι «Ἡ Πανύμνητος» (High Quality video, 19′ 19″, 251 ΜB)

 28.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Κυριακὴ τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων - Ὁ Κύριος καὶ Θεός μας Ἰησοῦς Χριστὸς μᾶς διδάσκει Ὀρθόδοξη Χριστολογία (pdf, 1.2 MB)

 27.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως (pdf, 503 ΚB)

 25.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἡ ἔνδοξος Ἀνάληψις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν (pdf, 789 ΚB)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Wolfram - Ἕνα ἀγόρι πάει στὸν πόλεμο (pdf, 344 ΚB)

 24.05.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Ὁμιλίες Κυριακῶν καὶ Ἑορτῶν: Ὁμιλία εἰς τὴν Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου «Ὁ Κύριός μας, ὁ Θεραπευτὴς καὶ μεγάλος Εὐγενὴς» (ἀρχεῖο ἤχου, 15′ 20″, 24.5 MB)

- Ἐπὶ τῇ Ἀποδόσει τοῦ Πάσχα, ὑπενθυμίζουμε τὸ ἑξῆς ἄρθρο τῆς Ἱστοσελίδος:

  Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Μελέτες>Διάφορα: Τὸ ῞Αγιον Φῶς τοῦ Παναγίου Τάφου (pdf, 159 KB)

 23.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Δέκα Ἐπιστήμονες καταδικάζουν τὶς Θεωρίες Ταυτότητας Φύλου καὶ τὴν Θεματικὴ Ἑβδομάδα... (pdf, 523 KB)

 21.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἀνάστασις-Φῶς-Ἀγαλλίασις - Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ Θεοτόκος (pdf, 748 ΚB)

 20.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Τὸ Πάσχα: ἡ Ἑορτὴ τοῦ Βαπτίσματός μας (pdf, 409 ΚB)

 19.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Διάφορα: Προσκυνηματικὴ Ἐπίσκεψις σὲ Σεβάσματα τῆς Κορινθίας (pdf, 812 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Πολιτισμὸς>Ἱστορία: Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου 1916-1923 (Μέρος Γ’) (pdf, 885 KB)

 18.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἱεραποστολῆς>Ἐπισκοπὲς>Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Γκλντάνι Τιφλίδος Γεωργίας>Χρονικά: Ἐαρινὴ Ἐπίσκεψις στὴν Γεωργία (pdf, 369 ΚB)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Ἡ τηλεόραση καὶ τὰ παιδιά μας (pdf, 363 ΚB)

 17.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις Η’: «Γονεῖς: Φύλακες ἢ “φυλακὲς” τῶν παιδιῶν μας» (pdf, 472 KB)

 15.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Περιοδικὰ>«Ὀρθόδοξος Παρέμβασις»: Δημοσιεύεται τὸ νέο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ «Ὀρθόδοξος Παρέμβασις» • Ἀριθμὸς τεύχους 9 • Δεκέμβριος 2016 - Φεβρουάριος 2017 • (pdf, 7.2 MB)

 14.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Καινὸν Πάσχα - Καινὴ Πόσις (pdf, 880 ΚB)

 13.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ὁ Θεὸς μᾶς ἔχει ἐμπιστευθῆ τὴν σωτηρίαν τῶν ἄλλων, τῶν Ἀδελφῶν μας (pdf, 419 ΚB)

 12.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Πολιτισμὸς>Ἱστορία: Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου 1916-1923 (Μέρος Β’) (pdf, 646 KB)

 11.05.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: La gloire des Grecs - Ἡ δόξα τῶν Ἑλλήνων (pdf, 621 ΚB)

 09.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία (pdf, 777 KB)

 07.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Τώρα ὅλη ἡ Δημιουργία εἶναι Φωτεινόμορφη (pdf, 810 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Ἀλληλογραφία>Ἐξερχόμενα:

      - Ἀνακοίνωσις - Ἐνημέρωσις πρὸς τὸ εὐσεβὲς Πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Στοκχόλμης καὶ πάσης Σκανδιναβίας (pdf, 559 KB)

      - Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Αίδεσιμ. π. Σπυρίδωνα Τανοὺς (pdf, 530 KB)

 06.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Χαρὰ καὶ Ἐλευθερία (pdf, 401 ΚB)

 05.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Πολιτισμὸς>Ἱστορία: Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου 1916-1923 (Μέρος Α’) (pdf, 882 KB)

 04.05.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Ἕνα παιδὶ γιὰ τὴν αἰωνιότητα (pdf, 362 ΚB)

 02.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἐκδηλώσεις: Πασχαλινὴ Συνεστίασις στὸ Πολιτιστικὸ Ἐργαστήρι «Ἡ Πανύμνητος» (pdf, 1.1 ΜB)

 01.05.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιντεοταινίες>Διάφορα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις Ζ’: «Πῶς νὰ κρυφτεῖς ἀπ᾿ τὰ παιδιά;... ἔτσι κι ἀλλιῶς τὰ ξέρουν ὅλα...» (High Quality video, 111′ 13″, 1 GB)

 30.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἀνάστασις καὶ Ἐλεημοσύνη (pdf, 713 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Σύγχρονες Προκλήσεις>Κοινωνικά: Damien de Veuster (Δαμιανὸς Ντὲ Βουστὲρ) - Ὁ Βέλγος ἱεραπόστολος τῶν λεπρῶν (pdf, 1 ΜB)

 29.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Οἱ Δυτικὲς Κοινωνίες τῶν Γερόντων καὶ ὁ Ἰσλαμικὸς Ἐποικισμὸς τῆς Εὐρώπης (pdf, 372 ΚB)

 27.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Πολιτισμὸς>Ἱστορία: Ἡ Ἑλληνικὴ Σημαία ἔμεινε ἀδούλωτη ἀπὸ τὸν γερμανὸ κατακτητὴ μὲ αὐτοθυσία τοῦ Κωνσταντίνου Κουκίδη (pdf, 501 KB)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Ὁ καλλιτέχνης τοῦ Θεοῦ (pdf, 254 ΚB)

 26.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιντεοταινίες>Διάφορα: Μουσικο-Λαογραφικὴ Ἐκδήλωσις 25ης Μαρτίου 2017:

- Μέρος Α' (High Quality video, 66′ 34″, 366 MB)

- Μέρος Β' (High Quality video, 67′ 18″, 419 MB)

 24.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἡ Πανήγυρις τῆς Παναγίας μας τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στὶς Ἀφίδνες Ἀττικῆς (pdf, 311 ΚB)

 23.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιντεοταινίες>Διάφορα: Ἅγιον Πάσχα στὸ Μητροπολιτικό μας Κέντρο (High Quality video, 40′ 37″, 400 ΜB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: «...Δίδου ἡμῖν ἐκτυπώτερον, Σοῦ μετασχεῖν...» (pdf, 409 ΚB)

- Ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Ε΄ Πατριάρχου Κων/πόλεως, ὑπενθυμίζουμε τὸ ἑξῆς ἄρθρο τῆς Ἱστοσελίδος:

  Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Ἀπρίλιος: Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ε΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (pdf, 146 KB)

 22.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ «ἀνάπτυξη» τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν ἑλληνοπαίδων σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχὲς τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Δόγματος (pdf, 315 ΚB)

 20.04.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Ἀλήθεια, ποιός εἶμαι; (pdf, 372 ΚB)

 19.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Κείμενα>Συνοδικαὶ Ἀνακοινώσεις: Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ὑπουργὸν Παιδείας περὶ τῶν «Ἔμφυλων Ταυτοτήτων» (pdf, 371 ΚB)

 16.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Πάσχα στὸ Στρατόπεδο (pdf, 493 ΚB)

 15.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Ἐγκύκλιοι: Μήνυμα ἐπὶ τῇ πανενδόξῳ Ἀναστάσει τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ 2017 (pdf, 1.7 MB)

- Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Ἀλληλογραφία>Ἐξερχόμενα: «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν»... «Καὶ Ζωὴ πολιτεύεται»!... (pdf, 624 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Στὴν Ἑλλάδα τῆς κρίσεως εὐχὲς γιὰ ἀνάσταση... ἀπὸ τὸν ἅδη τῆς καταθλίψεως... (pdf, 482 ΚB)

 13.04.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις:

- Παρουσίασις τοῦ Περιοδικοῦ «Ὀρθόδοξος Παρέμβασις», τεῦχος 8ον (pdf, 210 ΚB)

- Παρουσίασις τοῦ Περιοδικοῦ «Οἰκοδομὴ καὶ Παραμυθία», τεῦχος 9ον (pdf, 383 ΚB)

 12.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Κείμενα>Συνοδικαὶ Ἐγκύκλιοι: Συνοδικὴ Ἐγκύκλιος Πάσχα (pdf, 381 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Διάφορα: Νέοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος στὴν 191η Ἐπέτειο τῆς Ἐξόδου τοῦ Μεσολογγίου (pdf, 429 ΚB)

 11.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις Z’: «Πῶς νὰ κρυφτεῖς ἀπ᾿ τὰ παιδιά;... ἔτσι κι ἀλλιῶς τὰ ξέρουν ὅλα...» (pdf, 699 KB)

 08.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Πολιτισμὸς>Ἱστορία: Κυοφόρησαν τὸν Ἀγῶνα τοῦ 1821 (pdf, 995 KB)

 07.04.2017 Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ὑπενθυμίζουμε τὸ ἑξῆς ἄρθρο τῆς Ἱστοσελίδος:
Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Δωδεκάορτον: ῾Η Κυρία καὶ Δέσποινα ἡμῶν Θεοτόκος ὡς Διδάσκαλος τῆς ᾿Ασκήσεως καὶ τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς (pdf, 139 KB)

 06.04.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’ (1745-1821) (pdf, 389 ΚB)

 05.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Σύλλογος «Ἅγιος Φιλάρετος»: Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὸ Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου (pdf, 623 ΚB)

- Κείμενο-Ἀναμνηστικὸ Προσκυνητῶν (pdf, 497 ΚB)

- Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Κρατούμενους Ἀδελφούς μας (pdf, 741 ΚB)

 04.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Σύγχρονες Προκλήσεις>«Νέα Ἐποχή»: Ὁ νεο-Δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ (Μέρος Β’) (pdf, 573 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Διάφορα: Νέοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος ἐτίμησαν τὴν ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας (pdf, 446 ΚB)

 03.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Μελέτες >Λειτουργική: Τάξις Ἀγρυπνίας ἐν τῇ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ (ἐκτὸς Κυριακῆς) (pdf, 249 ΚB)

- Βλ. ἐδῶ σὲ μορφὴ φυλλαδίου (pdf, 318 ΚB)

 02.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Νὰ ἀποφεύγουμε ὅ,τι ἐμποδίζει τὴν προσευχὴ στὴν καρδιὰ (pdf, 387 ΚB)

 01.04.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ φθορὰ τῆς Γλώσσης καὶ ἡ φθορὰ τῆς Ἑλλάδος (pdf, 275 ΚB)

 31.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἐκδηλώσεις: Χρέος καὶ Μνήμη - Ἡ Ἐθνικὴ Ἐπέτειος τῆς 25ης Μαρτίου 1821 (pdf, 700 ΚB)

- Ἐπιλεγόμενα τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας (pdf, 198 ΚB)

 30.03.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: 1821 μύθος ἢ θαῦμα; (pdf, 478 ΚB)

 28.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιντεοταινίες>Διάφορα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις ΣΤ’: «Πῶς μεγαλώνουμε ψυχικὰ ὑγιῆ παιδιὰ» (High Quality video, 93′ 44″, 1 GB)

 27.03.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Συνάξεις>Πνευματικές: Κυριακὴ Δ´ Νηστειῶν, 2010

- Μέρος Α´ (ἀρχεῖο ἤχου, 53′ 12″, 73 MB)

- Μέρος Β´ (ἀρχεῖο ἤχου, 53′ 07″, 72.9 MB)

- Μέρος Γ´ (ἀρχεῖο ἤχου, 47′ 248″, 65.1 MB)

 26.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἡ στάση μας πρὸς τὸν πνευματικὸ Πατέρα (pdf, 421 ΚB)

- Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Κυριακῆς Δ´ Νηστειῶν, ὑπενθυμίζουμε τὸ ἑξῆς ἄρθρο τῆς Ἱστοσελίδος:
Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Δωδεκάορτον: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα (δ): Τὸ πραγματικὸ μήνυμα καὶ τὸ δῶρο (pdf, 88 KB)

 25.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις ΣΤ’: «Πῶς μεγαλώνουμε ψυχικὰ ὑγιῆ παιδιὰ» (pdf, 472 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ Παρακμὴ τῆς Δύσεως (pdf, 319 ΚB)

 22.03.2017 Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, ὑπενθυμίζουμε τὸ ἑξῆς ἄρθρο τῆς Ἱστοσελίδος:
- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ> Ἐκκλησιαστικὸν Ἦθος: Περὶ Φιλαυτίας-Ἐγωκεντρισμοῦ καὶ Ἐλευθερίας (pdf, 752 ΚB)

 21.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Σύγχρονες Προκλήσεις>«Νέα Ἐποχή»: Ὁ νεο-Δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ (Μέρος Α’) (pdf, 420 ΚB)

 20.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Κείμενα>Ἐκκλησιολογικά: Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 2017: «Ὀρθόδοξη πίστη ἢ κατασκευασμένη πίστη;» Ὁμιλία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου (pdf, 498 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Πανηγυρικὴ Ἀγρυπνία, Προσκύνημα ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας καὶ Πανήγυρις στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονή της στὴν Σουηδία (pdf, 985 ΚB)

 19.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἡ ἀγάπη καὶ ἡ τήρησις τῶν Ἀγρυπνιῶν, τῶν Προσευχῶν καὶ τῶν κοινῶν Ψαλμωδιῶν (pdf, 491 ΚB)

- Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα (γ): ῞Ενας Τρόπος Ζωῆς (pdf, 111 KB)

 18.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Καὶ πάλιν... Πολιτικὴ καὶ Πολιτισμὸς (pdf, 337 ΚB)

 16.03.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Δὲν εἴπαμε ἀντίο (pdf, 341 ΚB)

 15.03.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Γέφυρες Προσευχῆς καὶ Ἀγάπης: Προσευχή! Ἡ Ἀσία καὶ ἡ Ἀφρικὴ «φλέγεται»! (pdf, 1.2 ΜB)

 14.03.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Συνάξεις>Πνευματικές: Κυριακὴ Β´ Νηστειῶν, 2010

- Μέρος Α´ (ἀρχεῖο ἤχου, 57′ 02″, 78.3 MB)

- Μέρος Β´ (ἀρχεῖο ἤχου, 54′ 12″, 74.4 MB)

- Μέρος Γ´ (ἀρχεῖο ἤχου, 32′ 42″, 44.9 MB)

 12.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἡ Νηστεία τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς (Μέρος Γ’) (pdf, 546 ΚB)

- Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα (β): Νὰ τὴν ἐνσωματώσουμε στὴν καθημερινή μας ζωὴ (pdf, 115 KB)

 11.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: ...Καὶ πάλι περὶ τοῦ Πολιτισμοῦ τῆς Πολιτικῆς (pdf, 317 ΚB)

 10.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Κείμενα>Συνοδικαὶ Ἀνακοινώσεις: Ἀνακοίνωσις Ἱερᾶς Συνόδου περὶ τῆς Θεματικῆς Ἑβδομάδος μὲ τίτλο «Σῶμα καὶ Ταυτότητα» (pdf, 359 ΚB)

- «Δήλωσις Ἀπαλλαγῆς» (pdf, 161 ΚΒ)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Γκάρο Παϊλάν: Μιλώντας γιὰ τὴν Γενοκτονία στὴν Τουρκικὴ Βουλή! (pdf, 194 ΚΒ)

 09.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἐκδηλώσεις: Γ’ «Ἀντικαρναβαλικὴ» Ἐκδήλωσις (pdf, 1.4 ΜB)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Ὁ μύχιος θάνατος (pdf, 297 ΚB)

 07.03.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ἐκδόσεις>Περιοδικὰ>«Οἰκοδομὴ καὶ Παραμυθία»: τὸ νέο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ «Οἰκοδομὴ καὶ Παραμυθία»: Τεῦχος 9, Ἰανουάριος 2017 (pdf, 3.6 MB)

 06.03.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Γέφυρες Προσευχῆς καὶ Ἀγάπης: «Ἔτι καὶ ἔτι, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν!...» γιὰ τὴν Νιγηρία (pdf, 979 KB)

 05.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἡ Νηστεία τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς (Μέρος B’) (pdf, 471 ΚB)

- Σχόλιο ἐπάνω στὶς νέες τάσεις καὶ τοὺς προβληματισμοὺς γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Εἰκόνα τοῦ Φιλίππου Μαρκόπουλου (Εἰκονολογικὴ Ἐκδήλωσις, 14/27.11.2016) (pdf, 325 ΚB)

 04.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ «Θεματικὴ Ἑβδομάδα» μὲ τίτλο «Σῶμα καὶ Ταυτότητα» (pdf, 276 ΚB)

 03.03.2017 Οἰκο-Συστημικὲς τεχνικὲς στὴν προσέγγιση τῶν ἐφήβων τοῦ Λεωνίδα Κολλέτη (Συνάξεις Γονέων - Διάλεξις Ε’) (pdf, 384 ΚΒ)

 02.03.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: 17η Φεβρουαρίου 1914 (pdf, 384 ΚΒ)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: «Τὸ ἰατρεῖο τοῦ κόσμου καὶ τὸ θεραπευτήριο τῆς Οἰκουμένης» - Ἀββάκυρος (pdf, 489 ΚB)

 28.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Σύλλογος «Ἅγιος Φιλάρετος»: Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας (pdf, 747 ΚB)

      - Κείμενο-Ἀναμνηστικὸ Προσκυνητῶν (pdf, 459 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Φεβρουάριος: ῾Ο ῞Αγιος Μεσρώπιος ὁ Μεταφραστὴς καὶ Ἱεραπόστολος (pdf, 638 ΚB)

 27.02.2017 Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα

 26.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Ἀλληλογραφία>Ἐξερχόμενα: «Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς Ζωῆς μου...» (pdf, 930 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἡ Νηστεία τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς (Μέρος Α’) (pdf, 509 ΚB)

 25.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἐκδηλώσεις: Β’ «Ἀντικαρναβαλικὴ» Ἐκδήλωσις (pdf, 693 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιντεοταινίες>Διάφορα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις Ε’: «Προσεγγίζοντας μὲ τέχνη τοὺς ἐφήβους» (High Quality video, 97′ 48″, 1 GB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἀδιάκριτη Ἀλληλεγγύη πρὸς τὰ θύματα τῆς Ἱστορίας (pdf, 420 ΚB)

 24.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Κείμενα>Συνοδικαὶ Ἀνακοινώσεις: Ἀνακοίνωσις Ἱερᾶς Συνόδου περὶ τοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας (pdf, 313 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Ἡ «τελικὴ λύση» τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήματος (Μέρος Ε’) (pdf, 1.3 ΜΒ)

 23.02.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: «Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος» τεῦχος 4ον (pdf, 294 ΚB)

 22.02.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ>Ὁμιλίες Κυριακῶν καὶ Ἑορτῶν: «Ἡ παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου ἕνα ἰσχυρὸ μήνυμα εὐσπλαγχνίας» Ὁμιλία Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου 2017 (ἀρχεῖο ἤχου, 33′ 29″, 30.8 MB)

 21.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Περιοδικὰ>«Ὀρθόδοξος Παρέμβασις»: Δημοσιεύεται τὸ νέο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ «Ὀρθόδοξος Παρέμβασις» • Ἀριθμὸς τεύχους 8 • Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2016 • (pdf, 6.6 MB)

 20.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις E’: «Προσεγγίζοντας μὲ τέχνη τοὺς ἐφήβους» (pdf, 538 KB)

 18.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ εὐθύνη μας γιὰ τοὺς «ἐλαχίστους» Ἀδελφούς μας (pdf, 334 ΚB)

 17.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Ἡ «τελικὴ λύση» τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήματος (Μέρος Δ’) (pdf, 833 ΚΒ)

 16.02.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Τὰ Ἡμερολόγια τοῦ ἔτους 2017 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας (pdf, 451 ΚB)

 15.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἐκδηλώσεις: Α’ «Ἀντικαρναβαλικὴ» Ἐκδήλωσις (pdf, 646 ΚB)

- Τὰ Καρναβάλια: Καθαρὴ ἀναβίωση τῆς εἰδωλολατρίας! (pdf, 1.4 MB)

 14.02.2017 Οἱ ῞Αγιοι Μάρτυρες Περπέτουα, Σάτυρος, Σατορνῖλος, Ρεουκᾶτος καὶ Φηλικιτάτη (pdf, 223 KB)

 13.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>«Ἁπλῆ Κατήχησις»: Λέμε ὄχι στὴ «γιορτὴ τοῦ… ἁγίου Βαλεντίνου»! (pdf, 1.1 MB)

 12.02.2017 Εὐγνωμοσύνη (᾿Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν ῾Αγίων Τριῶν ῾Ιεραρχῶν) (pdf, 116 KB)

 11.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Γαλλικὸ «μανιφέστο» ὑπὲρ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης (pdf, 300 ΚB)

 10.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Ἡ «τελικὴ λύση» τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήματος (Μέρος Γ’) (pdf, 1.2 ΜB)

 08.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἱεραποστολῆς>Ἐπισκοπὲς>Ἱερὰ Ἐπισκοπὴ Στοκχόλμης Σουηδίας>Χρονικά: Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν χειμερινὴ νύμφη τοῦ Βορρᾶ (pdf, 598 ΚB)

- Στὴν ῾Ενότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὁσίας Ξένης τῆς Ρωσίδος τῆς διὰ Χριστὸν Σαλῆς (pdf, 540 ΚB)

 07.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Ἰανουάριος: Ὁ ῞Αγιος ᾿Εφίσιος τῆς ᾿Ελίας, Μεγαλομάρτυς καὶ Πολιοῦχος τῆς Νόρα (Κάλιαρι Σαρδινίας) (pdf, 608 ΚB)

 06.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Μελέτες>Ἀντι-αιρετικά: Ἡ σύγχρονος αἱρετικὴ Ἐσχατολογία: Ε΄. Οἱ Μορμόνοι (pdf, 243 KB)

 05.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>«Εἶπε Γέρων»: Ὑπακοὴ καὶ Ταπεινοφροσύνη (pdf, 580 KB)

 04.02.2017 Στὴν ῾Ενότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Πέμπτη Ἐπίσκεψις Ποιμαντικὴ καὶ Προσκυνηματικὴ στὸ εὐλογημένο Νησὶ τῆς Σαρδινίας (pdf, 1.3 ΜB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ «Διαφθορὰ» ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπονομεύη τὴν ὑγιῆ ἀνάκαμψη τῆς Πατρίδος μας (pdf, 316 ΚB)

 03.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Κείμενα>Συνοδικαὶ Ἀνακοινώσεις: Ἀνακοίνωσις Ἱερᾶς Συνόδου περὶ τοῦ ζητήματος τῆς καταδίκης τῶν Ἐσφιγμενιτῶν (pdf, 303 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Ἡ «τελικὴ λύση» τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήματος (Μέρος Β’) (pdf, 1.4 ΜB)

 02.02.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: ᾿Αλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας (pdf, 523 ΚB)

 01.02.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Μελέτες>Ἀντι-αιρετικά: Ἡ σύγχρονος αἱρετικὴ Ἐσχατολογία: Δ΄. Οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» (pdf, 297 KB)

 29.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: «...ἰλιγγιᾷ δὲ νοῦς καὶ ὑπερκόσμιος, ὑμνεῖν Σε Θεοτόκε...» (pdf, 470 ΚB)

 28.01.2017 Στὴν ῾Ενότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου τοῦ ἐν Ἀχαρναῖς τῆς Πάρνηθος (pdf, 537 ΚB)

- Στὴν ῾Ενότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Κατηχητικά: Β’ Σύναξις Κατηχητριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (pdf, 293 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ἡ κρίσις τῆς Χριστιανικῆς Οἰκογένειας (pdf, 408 ΚB)

 27.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Ἡ «τελικὴ λύση» τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήματος (Μέρος Α’) (pdf, 842 ΚB)

 26.01.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: ᾿Απολογία Χριστιανικὴ - ᾿Ορθόδοξη κριτικὴ στὸν Διαφωτισμὸ (pdf, 444 ΚB)

 24.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Ἰανουάριος: ῾Ο ῞Αγιος ῾Ιερομάρτυς ᾿Ισίδωρος τοῦ Γιοῦργεφ καὶ οἱ ἑβδομήκοντα δύο Συναθλητὲς Αὐτοῦ (pdf, 627 ΚB)

 23.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Διάφορα: Εὐλόγησις Βασιλόπιττας στὰ Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ τοῦ Συλλόγου μας «Ἅγιος Φιλάρετος» (pdf, 483ΚB)

 22.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Ἐκκλησιαστικὸν Ἦθος: Περὶ τῆς Χριστιανικῆς Εὐγενείας, ἤτοι τῆς εὐαγγελικῆς ἠθικῆς τελειότητος (pdf, 374 ΚB)

 21.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Πραγματικὴ Δημοκρατία καὶ Ἐνεργοὶ Πολῖτες (pdf, 303 ΚB)

 20.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Ἐκδόσεις>Βιντεοταινίες>Διάφορα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις Δ’: «Γονεῖς: Ἄσ᾿ τα νὰ πᾶνε... Τὰ παιδιὰ θὰ ξαναγυρίσουν» (High Quality video, 105′ 08″, 1.1 GB)

 19.01.2017 Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Θεραπεία ἢ ᾿Απάτη; Ἡ ἐναλλακτικὴ ἰατρικὴ ὑπὸ δοκιμὴ (pdf, 455 ΚB)

 18.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Μελέτες>Ἀντι-αιρετικά: ῾Ο Νηπιοβαπτισμὸς (pdf, 262 KB)

 17.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Ἰανουάριος: Ὁ Ἅγιος Φουλγέντιος Ἐπίσκοπος Ρουσπῶν (pdf, 500 ΚB)

 15.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Κείμενα>Συνοδικαὶ Ἀνακοινώσεις: Ἀνακοίνωσις Ἱερᾶς Συνόδου περὶ τοῦ Ἑορτασμοῦ τῶν Θεοφανίων (pdf, 314 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Πνευματικὴ Περιτομή: ἡ περιτομὴ τῆς καρδιᾶς (pdf, 491 ΚB)

 14.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ὁ Καταλύτης τῆς Ἀνάκαμψης (pdf, 367 ΚB)

 13.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Ἀλληλογραφία>Ἐξερχόμενα: Ἀνακαινισμένοι ἀπὸ τὴν Σάρκωσι, συνεχίζουμε πρὸς τὴν Σταύρωσι καὶ τὴν Δόξα (pdf, 910 KB)

 12.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Σημαντικὰ Γεγονότα: «Συνάξεις Γονέων» - Διάλεξις Δ’: «Γονεῖς: Ἄσ᾿ τα νὰ πᾶνε... Τὰ παιδιὰ θὰ ξαναγυρίσουν» (pdf, 1 ΜB)

- Στὴν ῾Ενότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Γνωρίζοντας τὸν Ἅγιο Ἀχμὲτ (pdf, 367 ΚB)

 11.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἐκδηλώσεις: Δωδεκαήμερο Ὁδοιπορικὸ (pdf, 1.1 MB)

- Στὴν ῾Ενότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις: Ἡ Μεγάλη Ἀγρυπνία τῶν Χριστουγέννων (pdf, 646 ΚB)

- Στὴν ῾Ενότητα Μητροπολιτικὰ>Χρονικὰ>Κατηχητικά: Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα (pdf, 861 ΚB)

 10.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Σύλλογος «Ἅγιος Φιλάρετος»: Προσκυνηματικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Βούλα (pdf, 898 ΚB)

      - Κείμενο-Ἀναμνηστικὸ Προσκυνητῶν (pdf, 984 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Πολιτισμὸς>Γλῶσσα: Λόγος ἄλογος (pdf, 633 KB)

 09.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Δεκέμβριος: Ἕνας Πρωθυπουργὸς καταγράφει τὸ Θαῦμα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος (pdf, 538 ΚB)

 08.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἡ Σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου (pdf, 681 ΚB)

 07.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες...: Ὁ σκοτεινὸς λαβύρινθος τῆς καθυστέρησης... καὶ οἱ δύο προσευχές μας (pdf, 379 ΚB)

 06.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Ἐγκύκλιοι: Μήνυμα ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τῶν Γενεθλίων τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 2016 (pdf, 1 MB)

- Στὴν Ἑνότητα Μητροπολιτικὰ>Ἀλληλογραφία>Ἐξερχόμενα: Ἂς «ἀπογραφοῦμε» Σήμερα ὡς «Πολῖτες» τῆς Ταπεινῆς Βηθλεὲμ (pdf, 735 KB)

 05.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Βιβλιοπαρουσιάσεις: Ὁ Χριστὸς ἀνάμεσά μας (pdf, 500 ΚB)

 04.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Συνοδικὰ>Κείμενα>Συνοδικαὶ Ἐγκύκλιοι: Συνοδικὴ Ἐγκύκλιος Χριστουγέννων (pdf, 502 KB)

- Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Παρεμβαίνοντες περαιτέρω...: Ἡ πλήρης διάλυσι τῆς θεόσδοτης Οἰκογενείας ἀπὸ τὴν καλπάζουσα ὁμοφυλόφιλη ρινοκερίτιδα (pdf, 865 KB)

 03.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Συναξάριον>Δεκέμβριος: ῾Ο ῾Οσιομάρτυς καὶ ῾Ομολογητὴς Κοσμᾶς ὁ Πρῶτος καὶ πάντες οἱ Καρεῶτες Ὅσιοι Πατέρες ὑπὸ τῶν Λατινοφρόνων τελειωθέντες (pdf, 775 ΚB)

 02.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Ποικίλα>Σύγχρονες Προκλήσεις>«Νέα Ἐποχή»: Internet, Σέκτες καὶ «Νέα Ἐποχὴ» (pdf, 592 ΚB)

 01.01.2017 Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἐν Χριστῷ Ζωὴ>Πνευματικὴ Οἰκοδομή: Ἡ Γενεαλογία τοῦ Χριστοῦ Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως (pdf, 597 ΚB)

- Στὴν Ἑνότητα Θεολογία>Ἑορτολογικὰ>Ἡμερολόγιον 2017: Ἡμερολόγιον Τοίχου 2017 (67 σελίδες, pdf, 2.3 MB)


Μητροπολιτικὰ | Συνοδικὰ | Θεολογία | Πολιτισμὸς | Ποικίλα | Ἱστορικὰ Ἀρχεῖα | Ἐκδόσεις | Ἱστοσελίδα | Σύνδεσμοι | Ἀναζήτησις