ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ — ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

  Note: This page is currently under construction.
❖
❖
❖
❖
❖

Θεολογία

                                

Στὴν ἑνότητα Θεολογία, ἡ ὁποία περιλαμβάνει ἑπτὰ σπονδύλους, παρουσιάζονται ἐπίσημα κείμενα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, ἀλλὰ καὶ διάφορα ἔγκυρα σχετικὰ κείμενα (ἀναδημοσιεύσεις), τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται σὲ ποικίλα θεολογικὰ ζητήματα, ἀφορῶντα τόσο τὴν προοπτικὴ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὅσο καὶ τὴν οἰκοδομὴ ἐν Χριστῷ καὶ κατάρτισι τοῦ ποιμνίου Αὐτῆς.

Εἴδησις. Τὰ ἀναδημοσιευόμενα κείμενα πιθανὸν νὰ μὴν ἀπηχοῦν στὸ σύνολό τους πλήρως καὶ ἀκριβῶς τὶς πεποιθήσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, παρὰ μόνον στὶς κύριες θέσεις τους.

Προσοχή! Ὅλα τὰ κείμενα τῆς ἑνότητος αὐτῆς εἶναι σὲ μορφὴ .pdf (ἀρχεῖα τοῦ Acrobat Reader). Συμβουλευθῆτε τὴν Τεχνικὴ Βοήθεια.

* * *

    A΄. Στὸν σπόνδυλο Ἐκκλησιολογικὰ δημοσιεύονται κείμενα, τὰ ὁποῖα ἀναλύουν θεολογικὰ τὴν Αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τὸ ἄμεσα σχετικὸ μὲ αὐτὴν Ἡμερολογιακὸ Ζήτημα, καθὼς ἐπίσης καὶ κείμενα, τὰ ὁποῖα θεμελιώνουν καὶ διευκρινίζουν τὴν θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐνημερώσεως καὶ τὴν συνεπαγομένη Ἀντι-Οικουμενιστικὴ Θεολογία.

    Β΄. Στὸν σπόνδυλο Ἱστορικὰ δημοσιεύονται κείμενα, τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται τόσο στὴν ἱστορία τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως καὶ τοῦ Ἀντι-Οικουμενισμοῦ, ὅσο καὶ στὰ σημαντικὰ σύγχρονά μας πρακτικὰ βήματα καὶ τῶν δύο ἀντιστοίχως.

    Γ΄. Στὸν σπόνδυλο Μελέτες δημοσιεύονται παλαιὲς καὶ νέες πρωτότυπες θεολογικὲς μελέτες, οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν σὲ ποικίλα θέματα: Δογματικά, Ἑρμηνευτικά, Ἐσχατολογικά, Εἰκονολογικά, Λειτουργικά, Κανονικοῦ Δικαίου, Ἀντι-αιρετικά, Ἱστορικά, Κατηχητικά, Διάφορα.

    Δ΄. Στὸν σπόνδυλο Σύγχρονες Προκλήσεις δημοσιεύονται κείμενα, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν τὸ συγκρητιστικὸ κίνημα τῆς «Νέας Ἐποχῆς», τὰ Κοινωνικά, τὰ ποικίλα διλήμματα τῆς Βιοηθικῆς, τὸν διάλογο Ὀρθοδοξίας καὶ Ψυχολογίας, ὡς καὶ τὸν «παράδεισο» τῶν Ναρκωτικῶν.

    Ε΄. Στὸν σπόνδυλο Ἑορτολογικὰ δημοσιεύονται τὸ ἐτήσιο Ἡμερολόγιον-Ἑορτολόγιον, ὅπου παρέχονται ὁδηγίες καὶ γιὰ τὶς καθιερωμένες Νηστείες, ἐπίσης τὸ Πανορθόδοξον Ἁγιολόγιον, τὸ ὁποῖο λειτουργεῖ ὡς Ἁγιολογικὸς Χάρτης (ὅ,τι ἀφορᾶ ἕκαστον Ἅγιο ἐν περιλήψει), Συναξάριον, μὲ Βίους-Θαύματα-Κείμενα Ἁγίων, Βίοι Ἐναρέτων Μορφῶν, κατὰ προτίμησιν συγχρόνων, τὸ Δωδεκάορτον, στὸ ὁποῖο περιέχονται κείμενα ἐπὶ τῶν Δεσποτικῶν καὶ Θεομητορικῶν Ἑορτῶν, διάφορες Ἁγιολογικὲς Μελέτες, καθὼς καὶ πρωτότυπα Ὑμνογραφικὰ παλαιῶν καὶ συγχρόνων Ἁγίων.

    ΣΤ΄. Στὸν σπόνδυλο Ἐν Χριστῷ Ζωὴ δημοσιεύονται κείμενα, τὰ ὁποῖα εἶναι ὁδηγητικὰ καὶ ἐνισχυτικὰ στὸν ἀγῶνα τῆς ἐν Χριστῷ τελειώσεως καὶ στὴν ἀσφαλῆ ἄνοδο τῆς «οὐρανοδρόμου κλίμακος», τῆς ὁποίας τὸ τέλος εἶναι ὁ Θρόνος τοῦ Ἀρνίου στὴν Καινὴ Ἱερουσαλήμ.

    Ζ΄. Στὸν σπόνδυλο Ἀφιερώματα περιλαμβάνονται σειρὲς ἄρθρων-μελετῶν, μὲ χαρακτῆρα ἐπετειακό, ἱστορικὸ κ.ἄ.

Μητροπολιτικὰ | Συνοδικὰ | Θεολογία | Πολιτισμὸς | Ποικίλα | Ἱστορικὰ Ἀρχεῖα | Ἐκδόσεις | Ἱστοσελίδα | Σύνδεσμοι | Ἀναζήτησις